ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មនុស្ស​ដែល​និយាយដើម​គេ

មនុស្ស​ដែល​និយាយ​ដើម​គេ​ប្រាប់​យើង នឹង​និយាយ​ដើម​យើង​ប្រាប់​គេ។