ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ដែក​គោល​ឈរ​ត្រង់​

ដែក​គោល​ដែល​ឈរ​ត្រង់​ នឹង​ត្រូវ​ញញួរ​វាយ​ពន្លិច។ សុភាសិត​ជប៉ុន