ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

គួរ​ទុក​ចិត្ត​ភ្នែក​ជាង​ត្រចៀក

គេ​គួរ​ទុក​ចិត្ត​ភ្នែក​ ជាង​ទុក​ចិត្ត​ត្រចៀក។ សុភាសិត​អាឡឺ​ម៉ង់