ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មនុស្ស​ល្អ​មាន​នៅគ្រប់​ជ្រុង​នៃ​ផែនដី

មនុស្ស​ល្អៗ​មាន​នៅ​គ្រប់​ជ្រុង​នៃ​ផែន​ដី​ ប៉ុន្តែ​គួរ​ឲ្យ​ស្តាយ​ ផែន​ដីនេះ​មាន​រាង​មូល​ គ្មាន​ជ្រុង​ទេ។