ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ពេល​មាន​ទ្រព្យ​ សម្បូរ​មិត្ត

សុភា​សិត​ជប៉ុន​មួយ​និយាយ​ថា "​ពេលមាន​ទ្រព្យ​សម្បូរ​មិត្ត ពេល​ក្រខ្សត់​ខ្វះ​សូម្បី​តែ​ញាតិ​"​ ។