ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មតិ​ខ្ញុំ​ត្រឹម​ត្រូវ

ខ្ញុំ​មិន​មែន​ប្រកែក​យក​ឈ្នះ​ចាញ់​ទេ ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ពន្យល់​ថា​មតិ​របស់​ខ្ញុំ​ត្រឹម​ត្រូវ​