ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ទី​បញ្ចប់​គ្រប់​យ៉ាង​នឹង​ប្រសើរ​ឡើង

រឿង​គ្រប់​យ៉ាង​តែង​ប្រសើរ​ឡើង​នៅ​ទី​បញ្ចប់ ប្រសិន​បើ​វា​មិន​ទាន់​ប្រសើរ​ឡើង​ទេ​ មាន​ន័យ​ថា​វា​មិន​ទាន់​ដល់​ទី​បញ្ចប់​នៅ​ឡើយ។