ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

លំបាក​ប្រែ​ជា​ស្រួល​ដោយសារ​ចិត្ត

ចិត្ត​រឹង​ប៉ឹង​ ធ្វើ​ឲ្យ​រឿង​លំបាកៗ​ ប្រែ​ជា​ងាយ​ស្រួល

​ចិត្ត​ទន់​ជ្រាយ ធ្វើ​ឲ្យ​រឿង​ស្រួល​​ៗ​ ប្រែ​ជា​លំបាក

សុភាសិត​ចិន