ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ចូល​ចិត្ត​ដើរ​ក្រោម​ដំណក់​ភ្លៀង

ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ដើរ​ក្រោម​ដំណក់​ភ្លៀង​ ព្រោះ​គ្មាន​គេ​មើល​ដឹង​ថា​​ខ្ញុំ​យំ​ ។ Mr. Bean