ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

៥​ នាទី

ពាក្យ​ដែល​មនុស្ស​ស្រី​និយាយ​ថា​ “​ ៥ នាទី​ទៀត​តែង​ខ្លួន​រួច​ហើយ​ ”

មាន​ន័យ​ដូច​គ្នា​នឹង​

ពាក្យ​ដែល​មនុស្ស​ប្រុស​និយាយថា “ ៥ នាទី​ទៀត​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ​ហើយ​ ”