ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មាត់​ថា​ស្រឡាញ់​

មាត់​ថា​ស្រឡាញ់​ភ្លៀង​ ប៉ុន្តែ​យក​ដៃ​បាំង​ឆ័ត្រ

មាត់​ថា​ស្រឡាញ់​ព្រះ​អាទិត្យ​ ប៉ុន្តែ​ចូល​ជ្រក​ម្លប់​

មាត់​ថា​​ស្រឡាញ់​ខ្យល់​បក់  ប៉ុន្តែ​ទាញ​បង្អួច​បិទ

មូល​ហេតុ​ទាំង​នេះ​ហើយ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​​ខ្លាច​

ពេល​ខ្ញុំ​ឮអ្នក​និយាយ​ថា  អ្នក​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ

William Shakespeare