ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សម្រប​តាម​ខ្យល់​

ដើម​ត្រែង​សម្រប​តាម​ខ្យល់​  រួច​ឈរ​ត្រង់​មក​វិញ ​​ពេល​ខ្យល់​បក់​ផុត ។ AESOP