ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ក្បួន​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ជោគ​ជ័យ

ក្បួន​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ជោគ​ជ័យ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​

1. កុំ​ប្រាប់​គេឲ្យ​ដឹង​​គ្រប់​រឿង

Roger H. Lincoln