ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ទ្វា​មួយ​បិទ​ នៅ​មាន​ទ្វាមួយទៀត​បើក​

ទ្វា​មួយ​បិទ​  នៅ​មាន​ទ្វា​មួយ​ទៀត​បើក ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​យើង​ច្រើន​តែ​ជាប់​ចិត្ត​សោក​ស្តាយ​ទ្វា​ដែល​បិទ​ ទើប​មើល​មិន​ឃើញ​ទ្វា​ដែល​បើក​។ Alexander Graham Bell