ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

រឿង​ល្អៗ​ឆាប់​ភ្លេច

ធម៌​អាថ៌​ច្រើន​តែ​ភ្លេច  ជេរប្រទេច​ច្រើន​តែ​ចាំ

ឪពុក​ពត់​មក​ស្តាំ​  អកុសលកម្ម​ពត់​ទៅ​ឆ្វេង

ក្រម​ង៉ុយ​