ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

គ្មាន​ចំណង​នឹង​អតីតកល

រៀង​រាល់​យប់​ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ដេក​  ខ្ញុំ​ស្លាប់

រៀងរាល់​ព្រឹក​ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ភ្ញាក់​ឡើង​ ខ្ញុំ​រស់​ឡើង​វិញ​​​
---
មហាត្មះ​គន្ធី