ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ចង់​ឲ្យ​គេ​ស្តាប់

ចង់​ឲ្យ​គេ​ស្តាប់​យើង
យើង​ត្រូវ​ចេះ​ស្តាប់​គេ
John Wooden