ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

កុំ​រង់ចាំ​ឲ្យ​គេ​ជួយ

កុំ​រង់​ចាំ​ឲ្យ​គេ​ជួយ​ ព្រោះ​ជន​​ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន​ក៏កំពុង​តែ​រង់​ចាំ​ឲ្យ​គេ​ជួយ​ដែរ។