ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

បញ្ហា​ក្នុង​ជីវិត​មនុស្ស

បញ្ហា​ក្នុង​ជីវិត​​មនុស្ស​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​មូល​ហេតុ​ ២ យ៉ាង​ (១) ធ្វើ​ដោយ​មិន​បាន​គិត​វែង​ឆ្ងាយ​ និង​(២) គិត​វែង​ឆ្ងាយ​ដោយ​មិន​ព្រម​ធ្វើ។