ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ព្យាយាម​បំភ្លេច

ព្យាយាម​បំភ្លេច​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​​ ប្រៀប​បាន​នឹង​ព្យាយាម​រក​នឹក​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​មិន​ដែល​បាន​ជួប។