ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

កុំ​ប្រៀប​ធៀប​ជាមួយ​ជីវិត​អ្នក​ដទៃ

កុំ​ប្រៀប​ធៀប​ជីវិត​ខ្លួន​ឯង​ជាមួយ​​ ជីវិត​អ្នក​ដទៃ​ ព្រោះ​អ្នក​មិន​ដឹង​ថា​ ជីវិត​គេ​បាន​ឆ្លង​កាត់​អ្វី​ខ្លះ​ទេ។ Sam Cawthorn