ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ចេះ​បំភ្លេច

សុភមង្គល​កើត​មាន​ចំពោះ​ ជន​ដែល​មាន​សុខភាពល្អ​ និង​ជន​ដែល​ចេះ​បំភ្លេច​​។  Albert Schweitzer