ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិធី​សាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន​លើ​អ៊ីនធឹណិត

វីដេអូ​ស្តីពី​វិធីសាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន​លើ​អ៊ីនធឹណិត​ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព​៖ ប្រភេទ​ព័ត៌មាន​ដែល​ត្រូវការ កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​ស្វែង​រក វិធី​ស្រាវជ្រាវ​ វាយ​តម្លៃ​លើ​សុក្រិតភាព​ព័ត៌មាន និង​ របៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ព៏ត៌មាន។