ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ឯកសារ​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ

មេរៀន​សង្ខេប​ ៤ មុខវិជ្ជា​ សម្រាប់​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ ៖ គណិត​វិទ្យា រូបវិទ្យា​ គីមី​វិទ្យា ជីវវិទ្យា​។
ផ្សាយ​ដោយ​ ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា
ប្រភព៖ https://www.facebook.com/moeys.gov.kh

គណិត​វិទ្យា

រូបវិទ្យា


គីមីវិទ្យា

ជីវវិទ្យា