ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អន់​ចិត្ត

ជួនកាល​ខ្ញុំ​អន់​ចិត្ត ពេល​គេ​មានការ​ពឹង​ពាក់ ទើប​គេ​មក​រក​ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ​គិត​សព្វ​ៗ​ទៅ​ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត​ទៅ​វិញ​ គេ​មក​រក​ខ្ញុំ​ព្រោះគេ​យល់​ថា​ខ្ញុំ​អាច​ជួយ​គេ​បាន ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​អស្ចារ្យ​ក្នុង​ចិត្ត​គេ។