ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ត្រាប់​នាឡិកា

កុំឧស្សាហ៍​​មើល​នាឡិកា​ពេក​ ប៉ុន្តែ​ចូរ​ធ្វើ​ខ្លួន​ឲ្យ​ដូច​នាឡិកា​​ គឺ​ ដើរ​ទៅ​មុខ​ជា​និច្ច​។ Sam Levenson