ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​មាន​ការ​កសាង​ប្រាសាទ​ច្រើន​ម៉្លេះ​នៅ​ប្រទេស​យើង​

ការ​កសាង​ប្រាសាទ​ដ៏​ច្រើន​នៅ​ប្រទេស​យើង​គឺ​មក​ពីៈ

- បុព្វហេតុ​សាសនា
- បុព្វហេតុ​សង្គ្រាម
- បុព្វហេតុ​កត្តិយស​ផ្ទាល់​របស់​ព្រះរាជា​មួយ​អង្គៗ
- បុព្វហេតុ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ
- បុព្វហេតុ​ទម្លាប់ "​បន្ត​ស្នាដៃ"​

វប្បធម៌ទូទៅ ដោយ​ បេង ហេង និង​ ញឹម បាក់នង សាស្រ្តា​ចារ្យ​អក្សរ​សាស្ត្រ​មនុស្ស​សាស្ត្រ បោះពុម្ព ឆ្នាំ​១៩៩៤

គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com