ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​កសិកម្ម

អាស័យដ្ឋានៈ ខណ្ឌ​ដង្កោ​ ភ្នំ​ពេញ

ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​: (855)-23 219 753

ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​: (855)-12 858 120

អ៊ីមែល​: info@rua.edu.kh

គេហទំព័រៈ www.rua.edu.kh